tx
Bekosolo Parkea 3 (Txalet horia) mp      Etxebarri     48450       94 426 28 02    euskaltegia@etxebarri.eus  fb  tw
DOKUMENTAZIOA

MAILAKETA PROBA
PRUEBA DE NIVELATALAK / SECCIONES

h Euskaltegiaz
Sobre el euskaltegi

b Aurrez aurreko ikastaroak
Cursos presenciales

r Autoikaskuntza
Autoaprendizaje

m Tasak - Dirulaguntzak
Tasas - Subvenciones
ze2019ko udako eskaintza
Oferta de verano 2019


Etxebarrin talderik sortu ezean, BILBON
Si en Etxebarri no se formara grupo, en BILBO


T R I N K O A K   /   I N T E N S I V O SA1-A2-B1-B2-C1

5 ordu egunean, hilabete batez / 5 horas al día durante un mes

EKAINA / JUNIO             3-28        8:30 / 14:00
UZTAILA / JULIO            1-30        8:30 / 14:00
ABUZTUA / AGOSTO    1-30        8:30 / 14:00
IRAILA / SETIEMBRE    2-27        8:30 / 14:00 edo 15:30 / 21:00                           

TASAK

Etxebarritarrek: 106 € 
Ez erroldatuek / No empadronados/as  245 €

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 2   m a i l a k o  T R I N K O A   /   I N T E N S I V O  d e   C 2

IRAILA  /  SETIEMBRE  2-27            17:00  /  21:00
Astelehenetik ostegunera  /  de lunes a jueves

TASAK

Etxebarritarrek 106 €
Ez erroldatuek / No empadronados/as  315 €


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


B A R N E T E G I A K

Arantzazun (Gipuzkoa)

Sindika hotelean

pentsio osoan / pensión completa

B2 – C1

Bi aste / Dos semanas
8:30-14:00   --   16:00-19:00
UZTAILA / JULIO                          15-27
ABUZTUA / AGOSTO  1               5-17
ABUZTUA / AGOSTO   2            19-31


TASAK

Etxebarritarrek 456 €  
Ez erroldatuek  / No empadronados/as  590 €-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A U T O I K A S K U N T Z A   B O G A    -    A U T O A P R E N D I Z A J E   B O G A


BOGA UDA

Maila guztiak (C2 izan ezik) / Todos los niveles (excepto C2)

3 hilabetez / durante 3 meses

Online programa + 8 talde-saio + 8 tutoretza (abuztuan eskolarik ez)
Programa online + 8 sesiones de grupo + 8 tutorías (agosto sin clases)

Egun aukera: astearte, asteazken, ostegunetan
Opciones diarias: martes, miércoles, jueves

Ordu aukera / Opciones horarias
9:00 – 13:00  edo  16:00 – 20:00


TASAK

Etxebarritarrek 254 €      
Ez erroldatuek / No empadronados/as  365 €*
      
*100 €  itzultzen dira, orduak betez gero
*Se devuelven 100 € en caso de cumplir las horas


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A U T O I K A S K U N T Z A   B O G A    -    A U T O A P R E N D I Z A J E   B O G A

BOGA SOILIK (SIN CLASES)


Online programa 3 hilabetez / Programa online durante 3 meses

TASAK

Etxebarritarrek  103 €
Ez erroldatuek  / No empadronados/as  160 €
                        


euskaltegia@etxebarri.eus

www.etxebarrikoeuskaltegia.com

94 426 28 02
ZEBARRI ALDIZKARIA
31. alea

2019ko uda


AGENDA