etxebarriko euskaltegia

ETXEBARRIKO EUSKALTEGIA     

Bekosolo Parkea 3 (Txalet horia)       Etxebarri     48450       94 426 28 02    euskaltegia@etxebarri.eus             
ulibarri


DIRULAGUNTZAK

SUBVENCIONES

Etxebarriko Udala               HABE                Lanbide                 Beste udalak / Otros municipios

UDALA

Irail osoan zabalik egoten da Etxebarriko Udalaren dirulaguntza eskatzeko epea.
Haiei esker etxebarriko ikasleek ordaindutako tasen % 50eraino berreskuratzeko aukera dute
 (guraso eta begiraleen kasuan % 70 BOGAn eta % 100 eskola presentzialetan).
Horretarako baldintzak:
  • Etxebarrin erroldatuta egotea
  • % 90eko asistentzia
  • Aprobetxamendua
  • Ondorengo ikasturtean matrikulatuta jarraitzea
Eskakizun guztiak udalaren webgunean.

Durante todo setiembre está abierto el plazo para solicitar la subvención del Ayuntamiento de Etxebarri.
Gracias a ella, el alumknado de Etxebarri podrá recuperar hasta el 50 % de las tasas abonadas
(en el caso de padres/madres y monitores, hasta el 70 % en Boga y hasta el 100 % en presenciales).
Las condiciones para ello son:

  • Estar empadronado/a en Etxebarri
  • 90 % de asistencia
  • Aprovechamiento
  • Continuar matriculado/a en el año siguiente
Toda la información detallada en la web del ayuntamiento.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HABE

Euskaltegian maila bat gainditu dutenek edo HABEren egiaztatze-proben bidez titulua lortu dutenek HABEren ikasleentzako dirulaguntza deialdian parte hartzeko eskubidea izango dute, betiere HABEk ezarritako baldintzak beteta.
Informazioa hemen

16-18 urte bitarteko gazteentzat dirulaguntza berria emateko prozedura eta baldintzak argitaratu dira; horren arabera, edozein ikastaro 20€-ren truke egin ahal izango dute. Honakoak izango dira baldintzak:
* 2023-2024 ikasturtean euskararen C1 maila helburu duen ikastaro batean matrikulatzea (abiapuntu maila jakin batekin).
* 2005, 2006 eta 2007 urteetan jaio izana.
Informazioa hemen

----------------

Quienes hayan superado un nivel en el euskaltegi o hayan obtenido el título a través de las pruebas de acreditación de HABE tendrán derecho a participar en la convocatoria de subvenciones para el alumnado de HABE, siempre que se cumplan las condiciones estipuladas por HABE.
Más información aquí.

Se ha publicado el procedimiento y las condiciones para la concesión de la nueva subvención a alumnos/as de 16 a 18 años, por la que podrán realizar cualquier curso por 20€. Estas son las condiciones:
* Matricularse en un curso que tenga como objeto el nivel C1 (a partir de un concreto nivel de partida) durante el curso 2023-2024.
* Haber nacido en los años 2005, 2006 o 2007.
Más información aquí.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LANBIDE

HABEk eta Lanbidek akordioa sinatu dute, eta horren bitartez diruz lagunduko dituzte hainbat euskaraikastaro. Ikastaroa ordaintzetik salbuesten duen fitxa lortzeko, www.lanbide.euskadi.eus web-orrira sartu, prestakuntza atalera. Pantailan bertan agertuko da HABEko ikastaroetarako esteka. Ikasleak euskaltegian entregatu beharko du helarazi dioten inskripzio-orria. Orri hori aurkeztuta, ikastaroa ordaintzetik salbuetsita geratuko da ikaslea, eta Lanbidek prestakuntza-ordutzat kontabilizatuko ditu ikastaroko orduak.

HABE y Lanbide han firmado un acuerdo mediante el cual, subvencionarán diversos cursos de euskera. Para hacerse con la ficha con la cual quedas exento/a del pago del curso, accede a la web www.lanbide.euskadi.eus al apartado de formación. En la misma pantalla te aparecerá el enlace para los cursos de HABE. Si te corresponde la ayuda, debes entregar en el Euskaltegi la hoja de inscripción que te proporcionen. Presentándola, además de quedar exento/a de abonar la matrícula, te contabilizarán las horas de tu curso de euskera como horas de formación.


BESTE UDALAK / OTROS MUNICIPIOS

Etxebarrin erroldatuta ez dauden ikasleek beren udaletako dirulaguntzen berri izateko, tokian tokiko euskara zerbitzuarekin harremanetan jarri beharko dute.

Los alumnos y alumnas no empadronados en Etxebarri deberán consultar en el servicio de euskera de su municipio las subvenciones municipales a las que podrían optar.
euskaltegia
euskaltegia@etxebarri.eus
94 426 28 02habe