tx
Bekosolo Parkea 3 (Txalet horia) mp      Etxebarri     48450       94 426 28 02    euskaltegia@etxebarri.eus  fb  tw
DOKUMENTAZIOA

MAILAKETA PROBA
PRUEBA DE NIVELATALAK / SECCIONES

h Euskaltegiaz
Sobre el euskaltegi
b Aurrez aurreko ikastaroak
Cursos presenciales
r Autoikaskuntza
Autoaprendizaje
egutegia Egutegia
zeTASAK
TASAS


Udalak tasa bereziak ezartzen ditu Etxebarriko biztanleentzat.
Horiek zein Etxebarritik kanpoko biztanleentzakoak daude jasota dokumentu hauetan:

udal tasak  - tasas municipales
El Ayuntamiento de Etxebarri establece tasas especiales para sus habitantes.
En estos documentos se recogen tanto esas tasas como las correspondientes a quienes no estén empadronados.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOBARIAK

BONIFICACIONES


HOBARIAK

BONIFICACIONES

Familiako 2. kidea: % 20 // 3. kidea: % 30

Segundo miembro de la familia: 20 % / tercero: 30%

Familia ugaria edo gurasobakarra: % 15

Familia numerosa o monoparental: 15 %

Errenta estandarizatua zein den: % 33 - % 50

Según renta estandarizada: 33 % - 50 %

DIRULAGUNTZAK

SUBVENCIONES

---------------------------------------------------------
Etxebarriko Udala               HABE              Foru aldundia/Diputación             Lanbide              Bestelako udalak / Otros municipios
---------------------------------------------------------udal

Irail osoan zabalik egoten da Etxebarriko Udalaren dirulaguntza eskatzeko epea. Haiei esker etxebarriko ikasleek ordaindutako tasen % 50eraino berreskuratzeko aukera dute (guraso eta begiraleen kasuan % 70 BOGAn eta % 100 eskola presentzialetan). Horretarako baldintzak:
  • Etxebarrin erroldatuta egotea
  • % 90eko asistentzia
  • Aprobetxamendua
  • Ondorengo ikasturtean matrikulatuta jarraitzea
Eskakizun guztiak udalaren webgunean.

Durante todo setiembre está abierto el plazo para solicitar la subvención del Ayuntamiento de Etxebarri. Gracias a ella, el alumknado de Etxebarri podrá recuperar hasta el 50 % de las tasas abonadas (en el caso de padres/madres y monitores, hasta el 70 % en Boga y hasta el 100 % en presenciales). Las condiciones para ello son:

  • Estar empadronado/a en Etxebarri
  • 90 % de asistencia
  • Aprovechamiento
  • Continuar matriculado/a en el año siguiente
Toda la información detallada en la web del ayuntamiento.


ayudas_habe

HABEren euskara-mailak edo horien baliokideak gainditu dituztenek, HABEren diru-laguntzak eskuratu ahal izango dituzte, betiere HABEk ezarritako baldintzak beteta.

Eskaera www.habe.euskadi.eus web-orrian egin beharko da Sarbidean klik eginez. Eskaera irail aldera egiten da.

----------------

Las personas que hayan superado los niveles de euskera de HABE, o sus equivalentes, podrán percibir las subvenciones de HABE, siempre que se cumplan las condiciones estipuladas por HABE.

La solicitud tendrá que realizarse en la página www.habe.euskadi.eus, haciendo clic en Acceso. La solicitud se suele realizar sobre el mes de septiembre.


ayudas-diputacion   

Bizkaiko Foru Aldundiak 2018an A1, A2, B1 edota B2 euskara-mailak (titulu ofizialak) gainditu dituztenei deskontu-bonua emango die hurrengo ikasturterako.

Eskaera www.bizkaia.eus/euskaratxartela web-orrian egiten da, uztail aldera. Behin eskaera eginda, deskontu-bonua web-orriaren bitartez eskuratu ahal izango da eta euskaltegian entregatu beharko da matrikula egitean, irailean. 

-----------------

En 2018 la Diputación Foral de Bizkaia dará un bono-descuento para el curso siguiente a los que aprueban los niveles de euskera A1, A2, B1 y/o B2 (títulos oficiales).
La solicitud se realiza a través de la página www.bizkaia.eus/euskaratxartela. Se suele realizar hacia el mes de julio. Una vez hecha la solicitud, se podrá obtener el bono-descuento a través de la página web y se deberá entregar en el euskaltegi al realizar la matrícula, en septiembre.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


lanbide

Lanbidek aukera ematen die lanik gabe dauden norbanakoei doan ikasteko, azken urteotan ikastaroren bat egina baldin badute. Gainera, Lanbideko ikastaro ofizialtzat hartuko ditu euskaltegian egiten diren ikastaroak.

Lanbide ofrece a las personas en paro la posibilidad de estudiar grauítamente, siempre que en los últimos años hayan realizado algún curso oficial. Además, se considerarán cursos oficiales de Lanbide los que se realicen en el euskaltegi.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etxebarrin erroldatuta ez dauden langabetuek %5eko deskontua izango dute

Etxebarrin erroldatuta ez dauden  aurreko ikasturteko ikasleek %10eko deskontua izan dezakete, hurrengo ikasturterako matrikula egin eta lehenengo epea ordaintzen badute irailaren 15a baino lehen.


Las personas no empadronadas en Etxebarri que estén desempleadas tendrán un descuento del 5 %

Cualquier alumno/a no empadronado en Etxebarri podrá tener un descuento del 10 % si, habiendo estado empadronado/a en el curso anterior, realiza y abona el primer plazo de su matrícula para el curso siguiente antes del 15 de setiembre.
BESTELAKO UDALAK  /   DIVERSOS MUNICIPIOS

Etxebarrin erroldatuta ez dauden ikasleek beren udaletako dirulaguntzen berri izateko, tokian tokiko euskara zerbitzuarekin harremanetan jarri beharko dute.

Los alumnos y alumnas no empadronados en Etxebarri deberán consultar en el servicio de euskera de su municipio las subvenciones municipales a las que podrían optar.
euskaltegia@etxebarri.eus


www.etxebarrikoeuskaltegia.com


94 426 28 02


ulibarri